Wet op mede-eigendom - Syndicus en Raad van Mede-eigendom

Ook wat de Raad van Mede-eigendom (de vroegere Raad van Beheer) en de relaties met de syndicus betreft, verandert er het een en ander na de invoering van de nieuwe wet

Een overzicht.


- Terug naar de overzichtspagina van de nieuwe wet op de mede-eigendom -

Transparantie

De syndicus is verplicht alle mede-eigenaars inzicht te geven in alle niet-private documenten die betrekking hebben op de mede-eigendom. Dit op alle wijzen die bepaald zijn in het reglement van mede-eigendom, onder andere via een Internet site. De formulering van de wet is hier niet duidelijk, sommige experts nemen het standpunt in dat een website verplicht is, volgens anderen is het optioneel. Hoe dan ook, gezien u op Quimmo.be een gratis website voor uw appartement kunt aanmaken, hoeft u het niet te laten.

De syndicus moet ook aan de algemene vergadering jaarlijks een evaluatierapport voorleggen m.b.t. regelmatige leveringen zoals elektriciteit, kuisen, ...

Tenslotte moet de syndicus belangenvermenging vermijden. Hij mag slechts na goedkeuring van de algemene vergadering opdrachten toekennen aan personen waar hij relaties mee heeft. Meer hierover in het hoofdstuk communicatie en transparantie.

De Raad van Mede-eigendom

Dit is de nieuwe benaming van de vroegere raad van beheer, het is deze benaming die we dan ook steeds zullen gebruiken op Quimmo.be.

In mede-eigendommen vanaf twintig woonkavels is de oprichting van een raad van mede-eigendom voortaan verplicht. Garages, parkeerplaatsen en kelders worden niet meegerekend in dit aantal. Ook bestaande mede-eigendommen die vandaag nog geen raad van beheer hebben zullen dus moeten overgaan tot de oprichting van een raad van mede-eigendom. De raad van mede-eigendom kan enkel bestaan uit mede-eigenaars.
Deze raad moet aangeduid worden door de eerste algemene vergadering.

In mede-eigendommen van minder dan 20 kavels, kan de algemene vergadering met een drie vierde meerderheid beslissen over de oprichting van een raad van mede-eigendom, maar een verplichting is het niet.

Taken van de raad van mede-eigendom

De nieuwe naam schept duidelijkheid en gaat de misverstanden uit het verleden uit de weg. De syndicus heeft het beheer van de mede-eigendom als opdracht, niet de raad van mede-eigendom. Deze laatste heeft als opdracht om te superviseren of de syndicus deze taak naar behoren uitvoert maar mag zich niet rechtstreeks inlaten met het beheer, bijvoorbeeld aannemers aanduiden.

De algemene vergadering kan echter, met een drie vierde meerderheid, om het even welke opdracht delegeren aan de raad van mede-eigendom. Deze opdracht moet wel duidelijk omschreven zijn en is slechts geldig voor de duur van een jaar. Zo kan men de raad tijdelijk bevoegdheden geven buiten het normale kader, zolang deze bevoegdheden goed afgelijnd zijn.

Verslag uitbrengen: de wet stelt nu ook duidelijk dat de raad van mede-eigendom halfjaarlijks een omstandig verslag van zijn werkzaamheden moet uitbrengen aan de andere mede-eigenaars. Zo kunnen dezen ook nog hun mening geven voor de volgende algemene vergadering.

Het contract met de syndicus

Eerst en vooral eist de nieuwe wet dat het contract tussen de vereniging van mede-eigenaars (VME) en de syndicus schriftelijk is. Dit geldt ook voor de vrijwillige syndicus in een gebouw!
Bovendien wordt de maximale duur van de overeenkomst beperkt tot drie jaar. Daarna kan de overeenkomst wel verlengd worden, maar nooit stilzwijgend. Er is dus een expliciete beslissing van de algemene vergadering nodig om het contract met de syndicus te verlengen. Wanneer het mandaat van de syndicus niet vernieuwd wordt, geeft dit op zich geen aanleiding tot een vergoeding van de VME aan de syndicus.

Wanneer een nieuwe syndicus aangesteld wordt moet een uittreksel uit de akte, binnen de acht dagen na ingang van zijn mandaat, voor iedereen leesbaar worden geafficheerd aan de ingang van het gebouw. De minimale inhoud van dit uittreksel is duidelijk vermeld in de wet, Art. 577-8 §2.

De wet stelt nu ook meer expliciet welke gegevens een syndicus precies aan zijn opvolger dient over te dragen bij beeidiging van zijn mandaat. Hij is tevens verplicht een post-interventiedossier bij te houden, zodat bij eventuele volgende werken de aannemer een zicht heeft op wat er vroeger uitgevoerd is.

De syndicus moet zich tenslotte inschrijven in de kruispuntsbank voor ondernemingen (KBO).

Aansprakelijkheidsverzekering

De syndicus is nu ook wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en hiervan het bewijs te leveren.
Dit geldt ook voor de vrijwillige syndicus – wat ook aan te raden is, gezien u ook als vrijwillige syndicus persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden. De wet zegt ook expliciet dat de verzekering van de vrijwillige syndicus betaald moet worden door de vereniging van mede-eigenaars. Zo vermijdt u meteen discussies.

Opgelet: de wet spreekt steeds over de syndicus en maakt dus geen onderscheid tussen de vrijwillige en de professionele syndicus. Dit betekent dat alle nieuwe eisen ook van toepassing zijn op de vrijwillige syndicus. Indien u in deze positie verkeert, zal u dus ook genoodzaakt zijn het beheer van uw mede-eigendom op een professionele manier te doen - voor zover dit nog niet het geval was, natuurlijk.

Klik hier om gratis een mede-eigendom of toegang aan te maken Klik hier om te zien hoe u Quimmo in de praktijk kunt gebruiken

Wat kan een gratis gebouwen-site op Quimmo.be betekenen voor de werking van de Raad van Mede-eigendom en de Syndicus?

  • De raad van mede-eigendom is nu verplicht van halfjaarlijks een omstandig verslag van hun werkzaamheden aan de andere mede-eigenaars te brengen. Via de besloten zone in Quimmo kunnen zij voor een werkvergadering opmerkingen en suggesties verzamelen van de mede-eigenaars. Het verslag achteraf hoeft dan enkel nog op papier verdeeld te worden aan de eigenaars die geen Internet toegang hebben. Tenslotte kunnen de voorstellen van de raad onmiddellijk na verspreiding van het verslag op de site besproken en verbeterd worden, zodat op de volgende algemene vergadering een betere besluitvorming mogelijk is.
  • De vrijwillige syndicus kan op Quimmo.be en de prijs databank heel gemakkelijk informatie verzamelen voor zijn verplichte evaluatierapport van de terugkerende leveringen. Hij kan Quimmo ook gebruiken om meer transparantie te creëren en zo het risico op geschillen en eventuele aansprakelijkheidsstellingen te verminderen.
  • Zowel de professionele als de vrijwillige syndicus kunnen de nodige documenten ter inzage van de andere mede-eigenaars op Quimmo ter beschikking stellen. Zo hebben ze minder werk om individuele eigenaars inzage te verlenen. Door de centrale opslag van informatie zijn de belangen van de mede-eigendom ook beter veilig gesteld, in geval een syndicus plots zou vertrekken of in de onmogelijkheid verkeren om verder te werken.

- Terug naar de overzichtspagina van de nieuwe wet op de mede-eigendom -
- Naar de volledige wettekst -
 


Abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010 Quimmo.be